طرح درس جغرافيا 1 جلسه دهم دبيرستان دخترانه              سال تحصيلي

عنوان درس

موضوع درس

منبع مطالعه

مدت جلسه

صفحات كتاب

كتاب:

تهيه كننده

آبها

وضعيت كنوني آبهاي جهان

كتاب جغرافياي 1 جغرافياي آبها-دكترجمشيد حداري عيوضي

90 دقيقه

50-44

جغرافيا1

گروه جغرافيا

هدف كلي

آشنايي با وضعيت آبها و محدوديت ها و مشكلات آن

 

 

منظور  معلم از آموزش عبارتند از :

فعاليتهاي قبل از تدريس

تدوين فعاليتهاي جزئي

1.       آشنايي با مفهوم آبهای شيرين

2.       چگونگي بهره برداري از آبهاي اقيانوس ها و درياها

3.       محدوديت هاي موجود در استفاده از آبهاي شيرين

4.       مشكلات بهره برداري از آبهاي زير زميني

5.       علت ثابت بودن مقدار آب در جهان و گردش آب

6.       تفاوت بارش در مناطق مختلف جهان

7.       علت كمي بارش در ايران

8.       آشنايي با مفهوم تبخير و اقعي و تبخير بالقوه

9.       علت محدوديت منابع آب ايران

10.    روش هاي بهره برداري از آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي در ايران قديم

11.    آشنايي با مناطقي كه بيشترين استفاده از آبهاي زيرزميني را دارند.

12.    ميزان مصرف آب بخش هاي مختلف

تدوين هدفهاي رفتاري

فراگير پس از پايان قادر خواهد بود

حيطه هاي شناختي

مفهوم آب شيرين را بيان كند .

 

راه حلي براي بهره برداري از آبهاي اقيانوس ها و دريا ارائه دهيد

دانش

درك و فهم

كاربرد

تجزيه و تحليل

تركيب و خلاقيت

ارزشيابي

+

 

 

 

 

 

به نظر شما استفاده از آب اقيانوس ها يا بخچال ها با صرفه تر است مقايسه كنيد

 

 

 

 

+

+

چگونگي ثابت بودن آب در جهان را بوسيله نمودار نشان دهيد .

 

 

 

+

 

 

وضعيت منابع آب محل زندگي خود را مشخص كنيد

 

 

+

 

 

 

تاثير محدوديت منابع آب را در بخش كشاورزي توضيح دهيد

 

+

 

 

 

 

علل محدوديت منابع آب در ايران را بيان كنيد

+

 

 

 

 

 

تبخير بالقوه و واقعي را تعريف كنيد پ

+

 

 

 

 

 

 

پيش نياز هاي درسي : آشنايي با منابع آب موجود در جهان و ايران – اشكال مختلف آب – ارتباط منابع آب با پوشش گياهي

ارزشيابي تشخيصي : بيان پرسش هايي در مورد آب و پر اكندگي آن با استفاده از نقشه

فعاليت هاي حين تدريس

مراحل تدريس

روش و فعاليتهاي پيشنهادي

وسايل مورد نياز

معلم

دانش آموز

زمان دقيقه

حضور و غياب

سلام و احوالپرسي – حضور و غيابل بررسي وضعيت فراگيران

كاربرگ كلاس

+

+

5 دقيقه

آمادگي و ايجاد انگيزه

با پرسش و پاسخ و استفاده از كره و نقشه و نمايش فيلم و cd‌و عكس ذهن فراگيران را آماده براي يادگيري درس مي كنيم

ويدئو-نرم افزار-كره- نقشه جهان و ايران-عكس

+

+

10 دقيقه

معرفي درس

موضوع درس با پرسش و پاسخ ها معرفي و روي تابلو نوشته مي شود فصل سوم – درس چهارم – آبها

تابلو- گچ

+

+

5 دقيقه

ارائه تدريس

با استفاده از كره – نقشه – فيلم يا نرم افزار از فراگيران خواسته مي شود وسعت خشكي ها و آبها را مقايسه كنند ضمن طرح پرسش هايي تفاوت آبهاي اقيانوس و درياها و تفاوت بهره برداري از آنها همراه با فراگيران بيان مي شود.

 با ترسيم نمودار چگونگي گردش آب توضيح داده               مي شود .

به كمك راهنماي نقشه و تعيين ميزان بارندگي چند نقطه در ايران و جهان پراكندگي بارش و علل آن و مفاهيم تبخير واقعي و بالقوه و علل محدوديت منابع آب ايران و ابداع روشهاي نو توسط ايرانيان كهن براي مقابله با آن توضيح داده مي شود .

نقشه جهان – كره – فيلم – نرم افزار – گچ- تابلو

 

 

گچ – تابلو

 

نقشه جهان – ايران – نرم افزار – فيلم

+

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

55دقيقه

جمع بندي درس

با طرح پرسش و استفاده از وسايل كمك آموزشي مطالب اساسي درس تكرار مي شود

گچ –تابلو – نقشه – عكس

+

+

5دقيقه

ارزشيابي درس

طرح چند پرسش با استفاده از نقشه و ترسيم نمودار

تابلو – گچ – نقشه

+

+

5 دقيقه

تعيين تكليف

1- تحقيق در مورد منابع آب مورد بهره برداري در محل زندگي فراگير

2- عوامل موثر در وضعيت منابع آب محل زندگي

3- ترسيم نقشه پراكندگي بارش

4- تهيه عكس از منابع آب و روشهاي بهره برداري از آن در محل زندگي

 

 

+

+

+

+

5 دقيقه

 

 

+ نوشته شده توسط حسینی (سرگروه جغرافیا ززوماهرو) در شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 21:59 |